Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Kees Gutter. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Kees Gutter te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Kees Gutter zijn vrijblijvend. Bakkerij Kees Gutter accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Kees Gutter behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Kees Gutter behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Bakkerij Kees Gutter zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Kees Gutter ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail - bij Bakkerij Kees Gutter . te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco's en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij Kees Gutter. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Betaling
De klant voldoet bij Bakkerij Kees Gutter aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, online betaling via iDeal of het afgeven van een eenmalige machtiging. In het geval dat Bakkerij Kees Gutter een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Bakkerij Kees Gutter.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Kees Gutter de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij Kees Gutter wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Kees Gutter. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Kees Gutter over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Bakkerij Kees Gutter opgave doet van een adres is Bakkerij Kees Gutter gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk of per mail te melden aan

Bakkerij Kees Gutter
Postbus 87
1140 AB Monnickendam
Telefoon: 0299-652066
of per email: info@keesgutter.nl

Aansprakelijkheid
Bakkerij Kees Gutter is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Kees Gutter is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Kees Gutter komen. Bakkerij Kees Gutter draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Kees Gutter eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Kees Gutter is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Kees Gutter, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Kees Gutter. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Kees Gutter uitgesloten.